Vores skole

Vi skaber de bedste læringsoplevelser

Vision og mission Sammen skaber vi passende faglige udfordringer for alle med udgangspunkt i den enkeltes styrker og potentialer, fordi læring ikke foregår i takt! Sammen skaber vi mangfoldige og varierede fællesskaber, fordi ingen skal stå alene! Det er store ord – men vi mener det! Vi synes, det er dét, vi er sat i verden for, og det gælder for alle os, der har berøring med skolen.

Vi er ambitiøse

Vi er ambitiøse, når det gælder vores elevers læring og trivsel. Vi tør gøre ting på nye måder, fordi vi er optagede af, hvad der giver mening i den konkrete situation og i den konkrete udfordring. Vores mål og vision afspejler sig i elevernes skoledag. Vi har delt året op i 4 perioder a 10 uger. Perioderne er delt op i en 7- ugersperiode og en 3-ugersperiode. Det kalder vi for 7-3 modellen. I 7-ugersperioderne er skemaerne lagt, så hele årgangen har samme fag på samme tid. Det betyder, at holddannelse på tværs af årgangen ikke er besværlig, men bare noget vi gør som en del af vores hverdag. Det gør os fleksible og giver mulighed for at tilbyde eleverne en varieret og spændende skoledag. Al undervisning er planlagt ud fra de nye fælles mål. I 3-ugersperioderne river vi skemaet i stykker og fokuserer fx på fantasi, naturen, entreprenørskab, globale partnerskaber, verdensborgeren, medbestemmelse, UU-vejledning, kantede valgfag, konkurrencer eller virksomhedsbesøg. Alt dét vi gør, er planlagt efter målsyret læring.

 

Skoleåret 2017/2018

Mandag den 14. august starter skolen.

0. årgang møder kl. 10.00

1. årgang – 9. årgang møder kl. 08.10.

 

 

 Kantine

Vi tilbyder sund skolemad i samarbejde med MADVOGNEN fra mandag den 11 maj 2015.

Maden, der serveres, er varieret og sund mad, typisk et par varme retter, salat, suppe og brød.

Læs meget mere om skolemaden og hvordan det hele fungerer, samt bestilling på

http://madvognen.dk/#/ud/d0ea8ee2   Kopier linket, åben Google Chrome og sæt linket ind. Så skulle det gerne virke!

DSC00180

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-mobbepolitik for Hornbæk Skole, SFO og PUK:

Klik her: Anti-mobbepolitik – Hornbæk Skole 2016

 

Læringscentret for Hornbæk Skole:

Folder om de pædagogiske læringscentre i Helsingør Kommune. Læs beskrivelse af læringscentrets opgaver i dette link

klik her: file:///C:/Users/dvs37/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HG6YVEIY/paed_laeringscentre_folder_2018_LOW.pdf

 

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og PUK:

Planen beskriver bl.a. roller og ansvarsområder i forbindelse med hændelser, som skolen skal kunne håndtere.

Klik her : 2015 Beredskabsplan

 

Vores skole

Indskoling

 

 •  IMG_8626

Indskrivning til børnehaveklasse 2019

Mandag den 5. november kl. 17.00 – 18.00 har vi et uformelt åbent hus arrangement, hvor alle interesserede forældre og børn kan besøge skolen og SFO inden informationsmødet og indskrivningen.

Alle børn der fylder 6 år i 2019 er undervisningspligtige fra august 2019.

Indskrivningen foregår fra den 12. november  2018 til og med 6. januar 2019 og det foregår udelukkende digitalt via kommunens  hjemmeside.

Forældrene skal bruge NemID eller Digital Signatur, for at kunne indskrive barnet digitalt.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at henvende dig til skolens kontor. Ved indskrivning skal du også tage stilling til , om dit barn skal gå i skolens SFO.  Indskrivning til SFO skal ske via ”Digital pladsanvisning’” på kommunens hjemmeside.

Indskrivning ved at klikke her :  https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning

Forældre til de børn, som skal indskrives til start i børnehaveklasse i kommunens skoler pr. august 2019, vil modtage skriftlig information via e-boks den 2. november 2018 fra distriktsskolen.

Er barnet optaget på privatskole, skal dette meddeles distriktsskolen via digital indskrivning. Her vælges feltet “privatskole”.

Hornbæk Skole afholder informationsmøde tirsdag den 13. november 2018 kl. 19.00 – 20.30 i Hjerterummet i skolens SFO (C-Fløjen). Alle med et barn til skolestart i 2019 er velkomne.

 

 

Hvem beslutter, hvilken skole et barn kan optages på?

I Helsingør Kommune er det skoleledelsen på den enkelte skole, der beslutter om et barn kan få plads på en skole, og hvordan eleverne i øvrigt skal fordeles i de forskellige klasser – indenfor de rammer som kommunalbestyrelsen har fastsat. Læs mere her http://www.helsingor.dk/nyheder-og-presse/nyt-fra-helsingoer/2015/hvem-beslutter-hvilken-skole-et-barn-kan-optages-paa/

Modersmålsundervisning:

Modersmålsundervisning

Hvis du er statsborger fra et EU, EØS-land, Grønland eller Færøerne kan Helsingør Kommune tilbyde dit barn modersmålsundervisning.

Betingelser for at få modersmålsundervisning

 • Der undervises kun i EU og EØS-sprog.
 • Dit barn skal kunne tale modersmålet, og I skal benytte modersmålet derhjemme i dagligdagen.
 • Modersmålsundervisning på engelsk tilbydes kun i 0. klasse. Da engelsk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. klasse.
 • Modersmålsundervisning på tysk eller fransk tilbydes kun, indtil dit barn får sproget som fag eller valgfag i folkeskolen, dvs. normalt til og med 4. skoleår.
 • Øvrige EU og EØS-sprog tilbydes fra 0-9.-klasse.
 • Søg om modersmålsundervisning på Helsingør Kommunes hjemmeside – du skal bruge Nem-ID
 • Link til tilmeldingsskema https://www.helsingor.dk/borger/dagtilbud-og-skole/skole/skoler/modersmaalsundervisning/

Ansøgning sker hvert år fra januar til det kommende skoleår. Hvis behovet opstår senere, er det muligt at tilmelde sig i løbet af året. Du kan kun søge digitalt.

Inden skolesommerferien starter, vil du få besked om, hvorvidt der bliver oprettet hold, eller om der tilbydes undervisningen udenfor Helsingør Kommune.

Om modersmålsundervisning

Dit barn kan få undervisning i 3 lektioner om ugen. Undervisningen foregår hovedsageligt på hverdage om eftermiddagen efter skoletid.

Modersmålsundervisning uden for Helsingør Kommune

Hvis der ikke er tilmeldt mindst 12 børn til et sprog, så oprettes der ikke et hold i Helsingør Kommune. Hvis der ikke oprettes hold i Helsingør, så er det muligt at få modersmålsundervisning i nabokommuner eller i København.

Helsingør Kommune dækker elevens eventuelle udgifter til transport efter gældende regler.

Fantasi, tryghed og natur

Valgfri_10 Fantasi, tryghed og natur er omdrejningspunkterne i 0. – 3. klasse. Elevernes udgangspunkt er det nære og det kendte, og herfra udfordrer vi deres verden og deres møde med omverdenen. Hos os går læring og fællesskab hånd i hånd, fordi det er i samværet, børnene oplever nyt og spejler sig med andre. Det er her, de mærker tilhør og kan vokse og udvikle sig i samspillet med hinanden og de voksne omkring dem. Læring finder sted, når vi er sammen om aktiviteter og udfordringer, og mulighederne bliver flere og får mening, når de opleves i en fælles kontekst. Vi dyrker venskaber, fordi alle skal mærke, at de har værdi og kan bidrage til positive og holdbare relationer. I fællesskabet og i venskaber erfarer eleverne, hvad der styrker og understøtter det fremadrettede og løsningsorienterede – at de har indflydelse på andre og på den udvikling, der sker hos dem og omkring dem.

Indskoling

Mellemtrin

At skabe værdi for andre

Valgfri_7 Ambitionen er, at eleverne lærer at skabe værdi for andre; social, kulturel eller økonomisk værdi. Dét sker gennem arbejdet med

 • Design to Improve Life
 • Entreprenørskab

Fundamentet for vores ambition er et højt fagligt niveau, der bl.a. skabes gennem fleksibel holddannelse på tværs af årgangen. Det gør det muligt for os at tilrettelægge faglige udfordringer, der nøjagtigt passer til vores børn. De faglige færdigheder og den faglige viden sættes i spil i 3-ugers perioden, hvor vi tager afsæt i elevernes styrker og potentialer for at indfri ambitionen: Vi fantaserer, vi eksperimenterer, vi innoverer og vi fejler – alt sammen i et læringsmiljø, hvor fejl er en naturlig del af det at tænke originale løsninger på autentiske udfordringer – indhentet fra verden omkring os. Alt foregår under kyndig vejledning af geniale undervisere, der i samspil med vores videbegærlige børn skaber en lærerrig hverdag på mellemtrinnet for børn og voksne.

Mellemtrinnet

Udskoling

Den bedste undervisning for dig som elev

I udskolingen kan eleverne vælge hold og derved præge deres egen skoledag. Sammen med deres lærere er de med til at tilrettelægge en skoledag med faglighed, passende udfordringer og variation, der giver den enkelte elev gode læringsoplevelser. Vi har siden august 2013 arbejdet med en udskolingsmodel, hvor skoleåret er delt op i 4 perioder:

 • 8 basisuger
 • 2 uger med projektarbejde eller fordybelse i form af ”specialer”.

I basisperioderne vil vælger eleverne netop de hold, der er bedst for den enkeltes læring, det kan være efter:

 • Arbejdsform
 • Læringsstil
 • Fagligt niveau
 • Produktform – eller noget helt femte.

Undervisningen foregår på varierede hold sammen med elever fra hele årgangen. Den almindelige klasse er erstattet af det større fælleskab på årgangen foruden en primærklasse med ca. 12 til 16 elever. Hver elev har en primærlærer som bakker eleven op og vejleder eleven fx ved holdvalgene. Primærlæreren er både elevens og forældrenes vigtigste person i skole-hjemsamarbejdet. De fleste af ugens dage har eleverne også studietid på skemaet. Her forbereder de sig til undervisningen, arbejder med skoleopgaver – og ikke mindst – arbejder eleverne med egne mål. Det skal sikre, at de får trænet faglige områder og bliver udfordret yderligere, dér hvor styrkerne er. Hvis eleverne har særlige interesseområder som fx idræt og bevægelse eller naturvidenskab, kan de løbende gennem udskolingsårene tilgodese dette. Dels ved specialerne af 2 ugers varighed, og dels i den understøttende undervisning i frokostbåndet, hvor der i hver 7-ugersperiode udbydes nye valgmuligheder. 2 af målene med den nye udskoling var:

 • at målrette undervisning mere til den enkelte
 • øge de unges motivation.

Begge dele har vi helt klart haft succes med.

Karakterer.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver at skolens givne karakterer skal være offentlige.

Nedenfor er angivet link til karakterfordeling og karaktergennemsnit:

Karakterfordeling:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karakterfordeling.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[217003]

Karaktergennemsnit:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[217003]

 

Udskolingen

Skolereformen

Lære mere og trives endnu bedre

Skolereformens vigtigste budskab er, at børnene skal lære mere og trives endnu bedre. Det skal ske ved hjælp af læringsmålstyret undervisning. På vores skole er vi gået i gang med at tilrettelægge undervisningen efter de nye fælles mål. Alle lærere og pædagoger bliver i de kommende år efteruddannet, så vi tilsammen bliver endnu skarpere til at sætte konkrete læringsmål, som er tydelige både for den enkelte elev og for forældrene. Skoledagens struktur er blevet anderledes: Morgenbånd Hver morgen er der morgenbånd for alle skolens elever. Her arbejder eleverne med individuelle opgaver i et roligt tempo uden afbrydelser. Vi kalder det for studietid. Morgenbåndet er også en mulighed for, at en lærer kan tage en individuel samtale med en elev, når der er behov for det. Frokostbånd Midt på dagen har vi lagt et frokostbånd på halvanden time i 7-ugersperioden. Frokostbåndet er delt i to. I den ene halvdel spiser eleverne, i den anden del er der understøttende undervisning. Eleverne bliver præsenteret for nogle forskellige valgmuligheder og vælger sig herefter ind på den understøttende undervisning, som de synes, lyder mest rigtigt for dem. Eftermiddagsstudietid Kært barn har mange navne – denne tid omtales som lektiecafé, når der er debat om folkeskolen. Studietiden om eftermiddagen har næsten samme indhold som morgenbåndet. Her arbejder eleverne også individuelt, herunder også med lektier. Det er et frivilligt tilbud og derfor kan du som forælder vælge det fra ved at sende en besked til den lærer, der har dit barn i eftermiddagsstudietiden.

Hornbæk SFO – En integreret del af skolen

SFO_72

 

Åbningstider: Hver dag 6.30 – 8.15 Mandag – torsdag 14.15 – 17.00 Fredag 14.15 – 16.30.

Hvis I har brug for at kontakte os på telefonen har krydsvagten tlf. 49 28 41 86.

Børnetelefonen for 2. og 3. klasserne, der kan bruges til at lave legeaftaler m.m. har nr. 49 28 41 79.

Ved ind- og udmeldelse til SFO og Klub PUK skal forældre benytte digital pladsanvisning

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?k=217&p=borgerdk

SFO’en

 • SFO’en støtter det enkelt barn i dets alsidige og personlige udvikling ved at arbejde med sociale kompetencer og trivsel i børnegruppen.
 • SFO’en er fællesskab med udfordrende aktiviteter og leg.

Hornbæk Skoles skolefritidsordning (SFO) har i flere år haft et tæt samarbejde med indskolingsafdelingen. Et samarbejde, der er blevet styrket med den nye skolereform, hvor pædagogerne er en vigtig del af børnenes første skoleår. SFO’en er placeret i flere bygninger på og ved skolen, men ombygningen på skolen vil sikre, at vi har en fuldt integreret SFO i skolen i august 2015. SFO’en supplerer de læreprocesser, der er fundamentet i skolen ved at have fokus på aktiviteter, der udfordrer børnenes nysgerrighed og engagement bl.a. i form af udendørs aktiviteter, på legepladsen og i vores dejlige nærområde. Vi styrker også børnenes lyst til bevægelse på sportspladsen og i hallen. Børnenes kreative ideer bliver hjulpet på vej af medarbejderne på de kreative værksteder, hvor en lille idé, hurtigt kan blive til et projekt. Demokrati og medbestemmelse er nogle af grundstenene i samfundet. SFO’en er en perfekt træningsbane, når man skal lære at tage ansvar for egen tid og samtidig indgå i en større eller mindre gruppe. Lukkedage: Der er lukket i SFO og PUK følgende dage i 2015: Den 30., 31., marts og den 1. april – de tre hverdage før Påske. Den 15. maj  – dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Den 5. juni – Grundlovsdag. Den 13. juli til og med den 19. juli – uge 29. Den 23. december til og med den 03. januar 2016.

Tabulex:

På Hornbæk Skole bruger vi Tabulex.

Tabulex bruges af børnene til ind- og udkrydsning og af forældrene til at oprette legeaftaler, gå hjem aftaler m.m. Det er også via Tabulex vi får stamkortoplysninger på forældre og børn.

Introduktion til Tabulex SFO Børn. Klik her

Klik her for at læse mere om Tabulex og finde hjælp og vejledning.

Har I spørgsmål til Tabulex er I meget velkommen til at kontakte Thomas fra SFO´en. Tlf.: 4928 4186

Praktikstedsbeskrivelse og udannelsesplan for SFO:

Klik her for at se : Praktikstedsbeskrivelse SFO

Klik her for at se: Udannelsesplan 1. praktik SFO

Klik her for at se: Uddannelsesplan 2. praktik SFO

Klik her for at se: Uddannelsesplan 3. praktik SFO

 

 

PUK – Klubben du aldrig glemmer!

Fritidsklubben PUK på Hornbæk Skole er en fritids- og ungdomsklub for alle elever fra 4. klasse. Du kan gå i ungdomsklubben til du er 22 år. Åbningstider: Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 13.30 – 21.00. Onsdag: kl. 13.30 – 20.30. Fredag: kl. 13.30 – 17.00. Husk at du kan spise aftensmad i Puk mandag – torsdag!

Ny lukketid for Ungdomsklubben i Puk!
Fra d. 16. januar 2017 lukker Ungdomsklubben mandag til torsdag kl. 21.30 og fredag kl. 17.00. Åbningstid er ligesom fritidsklubben kl. 13.30.

På skolens ferie og fridage: kl. 10.00 – 16.00.

Ved ind- og udmeldelse til SFO og Klub PUK skal forældre benytte digital pladsanvisning

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?k=217&p=borgerdk

Hvorfor gå i klub?

 • Klubben tilbyder mangfoldige aktiviteter og ture, der giver gode fælles oplevelser, der styrker og udvikler
 • Klubben understøtter udviklingen af børnenes og de unges sociale kompetencer og vejleder dem i deres personlige udvikling.

PUK er en veletableret klub i Hornbæk med traditioner, der går mange år tilbage. Vi er centralt placeret i byen som genboer til stationen, Netto og Super Brugsen. Klubben har perfekte rammer for at tilbyde en bred vifte af tilbud til vores børn og unge i fritidsklubben og ungdomsklubben. Vi har mange af byens børn og unge som daglige brugere i kortere eller længere tid i løbet af vores åbningstid. Vi har først og fremmest gode rammer for børn og unge til at danne og dyrke de sociale relationer. Desuden har vi:

 • kreative værksteder
 • café
 • musikrum
 • en gammel gymnastiksal
 • computerrum.

Klubbens dygtige medarbejdere tager gerne på skitur, kanotur, Vilde Vulkaner, dykkerture og mange andre ture med børn og unge, men er også klar med en trøstende skulder, når den første kæreste slår op, eller når hele verdenen er uretfærdig. I vores månedlige aktivitetskalender kan man altid se hvilke arrangementer, ture og aktiviteter der foregår i Puk både eftermiddag og aften.

Klik her for at se >>>> Kalender Puk maj 2019

Når man indmelder sig i Puk, er det vigtigt at udfylde barnet profil, samt diverse kørsels- og svømme tilladelser inde på Tabulex.

Klik her for at se >>>> Vilde Vulkaner 2019

Klik her for at se >>>> Årsplan Puk overblik

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for PUK:

Klik her for at se:   Praktikstedsbeskrivelse Fritidsklubben Puk

Klik her for at se:  Uddannelsesplan 1. praktik Fritidsklubben Puk

Klik her for at se:   Uddannelsesplan 2. praktik Fritidsklubben Puk

Klik her for at se:  Uddannelsesplan 3. praktik Fritidsklubben Puk

Rus og alkoholpolitik for Puk>>>>rus og alkoholpolitik 2018-19

Søg job

Ledig job:

 Bliv en del af Hornbæk Skoles ambitiøse ledelsesteam

Vi søger en afdelingsleder med lyst til skoleudvikling. Du skal i hverdagen, sammen med resten af ledelsesteamet, stå for udviklingen af skolens læringsmiljø samt tværgående ledelsesområder. Du skal i den forbindelse have særligt fokus på tværgående indsatser sammen med skolens faglige vejledere og læringscenter, og du bliver således en nøgleperson i udviklingen af skolens læringsmiljø.

 

Vi prioriterer ledelse ”tæt på”, hvor du er ansvarlig for følgende kernefunktioner:

 • Fremme gode kollegiale diskussioner om undervisning, og hvordan rammerne herfor påvirker elevernes læring
 • Facilitere skolens vejledere i et effektivt meningsfuldt samarbejde, der har fokus på læring og trivsel
 • Drive og udvikle eksisterende og nye projekter gennem god procesfacilitering
 • Have blik for den enkelte medarbejder
 • Have lyst til at komme ud i undervisningen

 

Tværgående ledelsesopgaver inden for følgende områder justeres efter den endelige ansættelse:

 • Drivkraft i den faglige og pædagogiske udvikling i tæt samarbejde med resten af lederteamet.
 • Drivkraft bag skolens fortsatte udvikling af innovation og entreprenørskab som en vigtig del af undervisningen i det 21 århundredes kompetencer.
 • Skoleårets planlægning og andre administrative opgaver.
 • Arbejde med målstyring og evaluering med henblik på at udvikle praksis.
 • Samarbejde med eksterne parter om åben skole.
 • Tæt samarbejde med skolens faglige vejledere.
 • De digitale læremidler.

 

Du kan være et ledelsestalent, eller du kan allerede have erfaring med ledelse. Hvis ikke du allerede har en lederuddannelse, skal du være indstillet på at tage en. I stillingen vil der indgå 6-8 lektioner undervisning om ugen.

Skolen vil fra 1. august 2019 have en ny organisering. Skolen opdeles i 2 faser mod de nuværende tre afdelinger. Det vil sige en fase 1. fra 0.-4. klasse og en fase 2. fra 5.-9. klasse.

Ledelsen vil i den nye organisering bestå af en skoleleder samt to mellemledere med ansvar for henholdsvis fase 1. og fase 2. Den nye stilling vil være en tværgående pædagogisk leder med tilknytning til både fase 1. og fase 2.

Hornbæk Skole er en velfungerende folkeskole forankret i et stærkt lokalmiljø. Skole, SFO og klub er placeret centralt i Hornbæk by og har kun en kort gåtur til strand og skov. Vi er hver dag omdrejningspunktet for 500 læringsparate børn og unge.

Vi er ambitiøse omkring vores elevers læring og trivsel. Vi tør gøre ting på nye måder, fordi vi er optagede af, hvad der giver mening i den konkrete situation.

Vi mener, at vi er sat i verden for at give eleverne de bedste læringsoplevelser. Vores vision er, at vi sammen vil skabe passende udfordringer for alle, fordi vi tror, at læring ikke foregår i takt. Vi vil også sammen skabe mangfoldige og varierede fællesskaber, fordi vi har som mål, at ingen oplever, at de står alene. Dette gælder for alle os, der har berøring med skolen.

Personalet på skolen er fagligt velfunderet og bidrager positivt til at skabe fremtidens skole for vores elever. Vores sekretariat er et stærkt team, der understøtter de administrative ledelsesopgaver, så der kan bruges mest mulig ledelsestid på personale og udvikling af skolen.

Der skal være plads til begejstring for både ledere og medarbejdere, og derfor er din opgave som leder at finde de gode idéer og projekter i personalegruppen og hjælpe dem til at give projekterne liv i hverdagen.

Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse den 1. marts 2019.

Ansøgningsfristen er mandag den 7. januar kl. 10. Der vil være to samtalerunder. Første runde af samtalerne forventes, at ligge på følgende datoer: 10. og 11. januar efter klokken 14.00 og anden samtale 23. og 24. januar efter klokken 14.00. Der er indlagt test i uge 3.

Du er meget velkommen til at aftale et besøg på skolen. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe til skoleleder Simon Svenstrup eller viceskoleleder Bjarke Krøll Willemoes på skolens telefonnummer 4928 1680.

Stillingen lønnes efter overenskomsten, med indplacering på relevant grundlønstrin. Hertil ydes eventuelt funktions- og kvalifikationsløn efter forhandling på grundlag af Helsingør Kommunes lønpolitik.

Helsingør Kommune kræver, at der indhentes en straffe- og børneattest for den ansøger, der påtænkes ansat, og denne indgår i den samlede afsluttende vurdering.

Læs mere om vores skole på www.hornbaekskole.dk eller på vores facebookside.

Du skal sende din ansøgning via kommunens hjemmeside www.helsingor.dk.

 

 

 

 

 

Trives du med at samarbejde?

Sog_job_4 Hornbæk Skole er en stor skole, dvs. med 660 elever. Skolen ligger tæt på Hornbæks bymidte, lige op ad skoven – og der er ikke langt til havet. Vi er del af et aktivt og levende lokalmiljø, se også den åbne skole. Som medarbejder indgår du i en stor organisation, der består af 52 lærere, 22 pædagoger og medhjælpere, støttepædagoger, sekretære, servicemedarbejdere – foruden skolens ledere. Personalet på skolen kan deres faglige kram og supplerer det med fantasi, kreativitet og evnen til at føre nye tanker ud i livet. De bidrager positivt til den i gangværende proces om at få skabt fremtidens skole for vores elever. Vi har samme forventning til vores kommende kolleger. Fagligt samarbejde fylder meget hos os. Vi tager et fælles udgangspunkt i eleverne på årgangen, både når vi planlægger den faglige undervisning og det trivselsarbejde, der skal foregå omkring konkrete elever. Vi holder ikke møder for møders skyld. Vores møders dagsordner ligger helt tæt op af vores praksis og udviklingen af denne. Vi vil altid gerne fortælle mere om at arbejde på vores skole, og du er derfor velkommen til at ringe til en leder og høre nærmere, se kontakt. Når du sender en ansøgning til os, lægger vi især vægt på din faglighed og på din lyst til at indgå i et fagligt og forpligtende samarbejde, se også vores arbejdsplads.   Uopfordrede ansøgninger. Send din uopfordrede ansøgning til: Dorthe Vidførle Sørensen: Dvs37@helsingor.dk Vi svarer dig så hurtigt som muligt.