Vores skole

Vi skaber de bedste læringsoplevelser

Vision og mission Sammen skaber vi passende faglige udfordringer for alle med udgangspunkt i den enkeltes styrker og potentialer, fordi læring ikke foregår i takt! Sammen skaber vi mangfoldige og varierede fællesskaber, fordi ingen skal stå alene! Det er store ord – men vi mener det! Vi synes, det er dét, vi er sat i verden for, og det gælder for alle os, der har berøring med skolen.

Vi er ambitiøse

Vi er ambitiøse, når det gælder vores elevers læring og trivsel. Vi tør gøre ting på nye måder, fordi vi er optagede af, hvad der giver mening i den konkrete situation og i den konkrete udfordring. Vores mål og vision afspejler sig i elevernes skoledag. Vi har delt året op i 4 perioder a 10 uger. Perioderne er delt op i en 8- ugersperiode og en 2-ugersperiode. Det kalder vi for 8-2 modellen. I 8-ugersperioderne er skemaerne lagt, så hele årgangen har samme fag på samme tid. Det betyder, at holddannelse på tværs af årgangen ikke er besværlig, men bare noget vi gør som en del af vores hverdag. Det gør os fleksible og giver mulighed for at tilbyde eleverne en varieret og spændende skoledag. Al undervisning er planlagt ud fra de nye fælles mål. I 2-ugersperioderne river vi skemaet i stykker og fokuserer fx på fantasi, naturen, teknologiforståelse, verdensborgeren, medbestemmelse eller virksomhedsbesøg. Alt dét vi gør, er planlagt efter målsyret læring.

 

Skoleåret 2019/2020

Mandag den 12. august starter skolen.

0. årgang møder kl. 10.00

1. årgang – 9. årgang møder kl. 08.10.

 

 

 Kantine

Vi tilbyder sund skolemad i samarbejde med MADVOGNEN fra mandag den 11 maj 2015.

Maden, der serveres, er varieret og sund mad, typisk et par varme retter, salat, suppe og brød.

Læs meget mere om skolemaden og hvordan det hele fungerer, samt bestilling på

http://madvognen.dk/#/ud/d0ea8ee2   Kopier linket, åben Google Chrome og sæt linket ind. Så skulle det gerne virke!

DSC00180

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-mobbepolitik for Hornbæk Skole, SFO og PUK:

Klik her: Anti-mobbepolitik – Hornbæk Skole 2016

 

Læringscentret for Hornbæk Skole:

Folder om de pædagogiske læringscentre i Helsingør Kommune. Læs beskrivelse af læringscentrets opgaver i dette link

klik her: file:///C:/Users/dvs37/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HG6YVEIY/paed_laeringscentre_folder_2018_LOW.pdf

 

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og PUK:

Planen beskriver bl.a. roller og ansvarsområder i forbindelse med hændelser, som skolen skal kunne håndtere.

Klik her : 2015 Beredskabsplan

 

Vores skole

Fase 1

 

 •  IMG_8626

Indskrivning til børnehaveklasse 2020

Alle børn der fylder 6 år i 2020 er undervisningspligtige fra august 2020.

Indskrivningen foregår fra 11. november 2019 til og med 5. januar 2020. Indskrivningen foregår udelukkende digitalt via kommunens hjemmeside. Forældrene skal bruge Nem ID eller Digital Signatur, for at kunne indskrive barnet digitalt.

link til Webindskrivningen:  https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning (linket vil først være aktivt fra den 11.. november 2019)

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at henvende dig til skolens kontor.

Ved indskrivningen skal du også tage stilling til, om dit barn skal gå i skolens SFO.

Forældre til de børn, som skal indskrives til start i børnehaveklasse i kommunens skoler pr. august 2020, vil fra distriktsskolen modtage mere information. Skolen sender skriftlig information via e-boks den 1. november 2019.

Hornbæk Skole afholder informationsmøde onsdag den 13. november 2019 kl. 19.00 – 20.30 i hjerterummet i skolens SFO (C-fløjen).

Alle, uanset hvilket skoledistrikt man tilhører, med et barn til skolestart i 2020, er velkomne.

 

 

Hvem beslutter, hvilken skole et barn kan optages på?

I Helsingør Kommune er det skoleledelsen på den enkelte skole, der beslutter om et barn kan få plads på en skole, og hvordan eleverne i øvrigt skal fordeles i de forskellige klasser – indenfor de rammer som kommunalbestyrelsen har fastsat. Læs mere her http://www.helsingor.dk/nyheder-og-presse/nyt-fra-helsingoer/2015/hvem-beslutter-hvilken-skole-et-barn-kan-optages-paa/

Modersmålsundervisning:

Modersmålsundervisning

Hvis du er statsborger fra et EU, EØS-land, Grønland eller Færøerne kan Helsingør Kommune tilbyde dit barn modersmålsundervisning.

Betingelser for at få modersmålsundervisning

 • Der undervises kun i EU og EØS-sprog.
 • Dit barn skal kunne tale modersmålet, og I skal benytte modersmålet derhjemme i dagligdagen.
 • Modersmålsundervisning på engelsk tilbydes kun i 0. klasse. Da engelsk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. klasse.
 • Modersmålsundervisning på tysk eller fransk tilbydes kun, indtil dit barn får sproget som fag eller valgfag i folkeskolen, dvs. normalt til og med 4. skoleår.
 • Øvrige EU og EØS-sprog tilbydes fra 0-9.-klasse.
 • Søg om modersmålsundervisning på Helsingør Kommunes hjemmeside – du skal bruge Nem-ID
 • Link til tilmeldingsskema https://www.helsingor.dk/borger/dagtilbud-og-skole/skole/skoler/modersmaalsundervisning/

Ansøgning sker hvert år fra januar til det kommende skoleår. Hvis behovet opstår senere, er det muligt at tilmelde sig i løbet af året. Du kan kun søge digitalt.

Inden skolesommerferien starter, vil du få besked om, hvorvidt der bliver oprettet hold, eller om der tilbydes undervisningen udenfor Helsingør Kommune.

Om modersmålsundervisning

Dit barn kan få undervisning i 3 lektioner om ugen. Undervisningen foregår hovedsageligt på hverdage om eftermiddagen efter skoletid.

Modersmålsundervisning uden for Helsingør Kommune

Hvis der ikke er tilmeldt mindst 12 børn til et sprog, så oprettes der ikke et hold i Helsingør Kommune. Hvis der ikke oprettes hold i Helsingør, så er det muligt at få modersmålsundervisning i nabokommuner eller i København.

Helsingør Kommune dækker elevens eventuelle udgifter til transport efter gældende regler.

Fantasi, tryghed og natur

Valgfri_10 Fantasi, tryghed og natur er omdrejningspunkterne i 0. – 4. årgang. Elevernes udgangspunkt er det nære og det kendte, og herfra udfordrer vi deres verden og deres møde med omverdenen. Hos os går læring og fællesskab hånd i hånd, fordi det er i samværet, børnene oplever nyt og spejler sig med andre. Det er her, de mærker tilhør og kan vokse og udvikle sig i samspillet med hinanden og de voksne omkring dem. Læring finder sted, når vi er sammen om aktiviteter og udfordringer, og mulighederne bliver flere og får mening, når de opleves i en fælles kontekst. Vi dyrker venskaber, fordi alle skal mærke, at de har værdi og kan bidrage til positive og holdbare relationer. I fællesskabet og i venskaber erfarer eleverne, hvad der styrker og understøtter det fremadrettede og løsningsorienterede – at de har indflydelse på andre og på den udvikling, der sker hos dem og omkring dem.

fase 1

Mellemtrin

At skabe værdi for andre

Valgfri_7 Ambitionen er, at eleverne lærer at skabe værdi for andre; social, kulturel eller økonomisk værdi. Dét sker gennem arbejdet med

 • Design to Improve Life
 • Entreprenørskab

Fundamentet for vores ambition er et højt fagligt niveau, der bl.a. skabes gennem fleksibel holddannelse på tværs af årgangen. Det gør det muligt for os at tilrettelægge faglige udfordringer, der nøjagtigt passer til vores børn. De faglige færdigheder og den faglige viden sættes i spil i 2-ugers perioden, hvor vi tager afsæt i elevernes styrker og potentialer for at indfri ambitionen: Vi fantaserer, vi eksperimenterer, vi innoverer og vi fejler – alt sammen i et læringsmiljø, hvor fejl er en naturlig del af det at tænke originale løsninger på autentiske udfordringer – indhentet fra verden omkring os. Alt foregår under kyndig vejledning af geniale undervisere, der i samspil med vores videbegærlige børn skaber en lærerrig hverdag på mellemtrinnet for børn og voksne.

Mellemtrinnet

fase 2

Den bedste undervisning for dig som elev

I fase 2 kan eleverne vælge hold og derved præge deres egen skoledag. Sammen med deres lærere er de med til at tilrettelægge en skoledag med faglighed, passende udfordringer og variation, der giver den enkelte elev gode læringsoplevelser. Vi arbejder med en udskolingsmodel, hvor skoleåret er delt op i 4 perioder:

 • 8 basisuger
 • 2 uger med projektarbejde eller fordybelse i form af ”specialer”.

I basisperioderne vil vælger eleverne netop de hold, der er bedst for den enkeltes læring, det kan være efter:

 • Arbejdsform
 • Læringsstil
 • Fagligt niveau
 • Produktform – eller noget helt femte.

Undervisningen foregår på varierede hold sammen med elever fra hele årgangen. Den almindelige klasse er erstattet af det større fælleskab på årgangen foruden en primærklasse med ca. 12 til 16 elever. Hver elev har en primærlærer som bakker eleven op og vejleder eleven fx ved holdvalgene. Primærlæreren er både elevens og forældrenes vigtigste person i skole-hjemsamarbejdet. De fleste af ugens dage har eleverne også studietid på skemaet. Her forbereder de sig til undervisningen, arbejder med skoleopgaver – og ikke mindst – arbejder eleverne med egne mål. Det skal sikre, at de får trænet faglige områder og bliver udfordret yderligere, dér hvor styrkerne er. Hvis eleverne har særlige interesseområder som fx idræt og bevægelse eller naturvidenskab, kan de løbende gennem udskolingsårene tilgodese dette. Dels ved specialerne af 2 ugers varighed, og dels i den understøttende undervisning i frokostbåndet, hvor der i hver 8-ugersperiode udbydes nye valgmuligheder. 2 af målene med den nye udskoling er:

 • at målrette undervisning mere til den enkelte
 • øge de unges motivation.

Begge dele har vi helt klart haft succes med.

Karakterer.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver at skolens givne karakterer skal være offentlige.

Nedenfor er angivet link til karakterfordeling og karaktergennemsnit:

Karakterfordeling:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karakterfordeling.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[217003]

Karaktergennemsnit:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[217003]

 

fase 2

 

 

Hornbæk SFO – En integreret del af skolen

SFO_72

 

Åbningstider: Hver dag 6.30 – 8.15 Mandag – torsdag 14.15 – 17.00 Fredag 14.15 – 16.30.

Hvis I har brug for at kontakte os på telefonen har krydsvagten tlf. 49 28 41 86.

Børnetelefonen for 2. og 3. klasserne, der kan bruges til at lave legeaftaler m.m. har nr. 49 28 41 79.

Ved ind- og udmeldelse til SFO og Klub PUK skal forældre benytte digital pladsanvisning

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?k=217&p=borgerdk

SFO’en

 • SFO’en støtter det enkelt barn i dets alsidige og personlige udvikling ved at arbejde med sociale kompetencer og trivsel i børnegruppen.
 • SFO’en er fællesskab med udfordrende aktiviteter og leg.

Hornbæk Skoles skolefritidsordning (SFO) har i flere år haft et tæt samarbejde med indskolingsafdelingen. Et samarbejde, der er blevet styrket med den nye skolereform, hvor pædagogerne er en vigtig del af børnenes første skoleår. SFO’en er placeret i flere bygninger på og ved skolen, men ombygningen på skolen vil sikre, at vi har en fuldt integreret SFO i skolen i august 2015. SFO’en supplerer de læreprocesser, der er fundamentet i skolen ved at have fokus på aktiviteter, der udfordrer børnenes nysgerrighed og engagement bl.a. i form af udendørs aktiviteter, på legepladsen og i vores dejlige nærområde. Vi styrker også børnenes lyst til bevægelse på sportspladsen og i hallen. Børnenes kreative ideer bliver hjulpet på vej af medarbejderne på de kreative værksteder, hvor en lille idé, hurtigt kan blive til et projekt. Demokrati og medbestemmelse er nogle af grundstenene i samfundet. SFO’en er en perfekt træningsbane, når man skal lære at tage ansvar for egen tid og samtidig indgå i en større eller mindre gruppe. Lukkedage: Der er lukket i SFO og PUK følgende dage i 2020: De tre dage før påske, fredag den 22.maj, grundlovsdag, jule og nytårsaftensdag, uge 29, 30 og 31, onsdag den 23.december, 28. december, 29. december og 30. december.

Tabulex:

På Hornbæk Skole bruger vi Tabulex.

Tabulex bruges af børnene til ind- og udkrydsning og af forældrene til at oprette legeaftaler, gå hjem aftaler m.m. Det er også via Tabulex vi får stamkortoplysninger på forældre og børn.

Introduktion til Tabulex SFO Børn. Klik her

Klik her for at læse mere om Tabulex og finde hjælp og vejledning.

Har I spørgsmål til Tabulex er I meget velkommen til at kontakte Thomas fra SFO´en. Tlf.: 4928 4186

Praktikstedsbeskrivelse og udannelsesplan for SFO:

Klik her for at se : Praktikstedsbeskrivelse SFO

Klik her for at se: Udannelsesplan 1. praktik SFO

Klik her for at se: Uddannelsesplan 2. praktik SFO

Klik her for at se: Uddannelsesplan 3. praktik SFO

 

 

PUK – Klubben du aldrig glemmer!

Fritidsklubben PUK på Hornbæk Skole er en fritids- og ungdomsklub for alle elever fra 4. klasse. Du kan gå i ungdomsklubben til du er 22 år. Åbningstider: Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 13.30 – 21.00. Onsdag: kl. 13.30 – 20.30. Fredag: kl. 13.30 – 17.00. Husk at du kan spise aftensmad i Puk mandag – torsdag!

Ny lukketid for Ungdomsklubben i Puk!
Fra d. 16. januar 2017 lukker Ungdomsklubben mandag til torsdag kl. 21.30 og fredag kl. 17.00. Åbningstid er ligesom fritidsklubben kl. 13.30.

På skolens ferie og fridage: kl. 10.00 – 16.00.

Ved ind- og udmeldelse til SFO og Klub PUK skal forældre benytte digital pladsanvisning

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?k=217&p=borgerdk

Hvorfor gå i klub?

 • Klubben tilbyder mangfoldige aktiviteter og ture, der giver gode fælles oplevelser, der styrker og udvikler
 • Klubben understøtter udviklingen af børnenes og de unges sociale kompetencer og vejleder dem i deres personlige udvikling.

PUK er en veletableret klub i Hornbæk med traditioner, der går mange år tilbage. Vi er centralt placeret i byen som genboer til stationen, Netto og Super Brugsen. Klubben har perfekte rammer for at tilbyde en bred vifte af tilbud til vores børn og unge i fritidsklubben og ungdomsklubben. Vi har mange af byens børn og unge som daglige brugere i kortere eller længere tid i løbet af vores åbningstid. Vi har først og fremmest gode rammer for børn og unge til at danne og dyrke de sociale relationer. Desuden har vi:

 • kreative værksteder
 • café
 • musikrum
 • en gammel gymnastiksal
 • computerrum.

Klubbens dygtige medarbejdere tager gerne på skitur, kanotur, Vilde Vulkaner, dykkerture og mange andre ture med børn og unge, men er også klar med en trøstende skulder, når den første kæreste slår op, eller når hele verdenen er uretfærdig. I vores månedlige aktivitetskalender kan man altid se hvilke arrangementer, ture og aktiviteter der foregår i Puk både eftermiddag og aften.

Klik her for at se >>>> Kalender Puk februar 2020

Klik her for at se >>>> Vilde Vulkaner 2020

Klik her for at se >>>> Familie dykker kursus 2020

Når man indmelder sig i Puk, er det vigtigt at udfylde barnet profil, samt diverse kørsels- og svømme tilladelser inde på Tabulex.

Klik her for at se >>>> Årsplan Puk overblik

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for PUK:

Klik her for at se:   Praktikstedsbeskrivelse Fritidsklubben Puk

Klik her for at se:  Uddannelsesplan 1. praktik Fritidsklubben Puk

Klik her for at se:   Uddannelsesplan 2. praktik Fritidsklubben Puk

Klik her for at se:  Uddannelsesplan 3. praktik Fritidsklubben Puk

Rus og alkoholpolitik for Puk>>>>rusalkoholpolitik 2020

 

Ledige job: